پلاتین یا استیل ؟

دوره آموزشی ریخته گری طلا و رکاب سازی
دوره آموزشی ریخته گری طلا و رکاب سازی
31 اکتبر 2018
آموزش طلاسازی جواهر سازی مخراجکاری به صورت یکجا
18 نوامبر 2018

پلاتین یا استیل ؟

با توجه به سفید بودن دو آلیاژ پلاتین و استیل بخصوص ایستادن هر دو فلز بر روی

سنگ محک ،به سه طریق میتوان آنها را از هم تشخیص داد :1-پلاتین بسیار نرم تر از استیل است

2-وزن مخصوص پلاتین نسبت به استیل حدودا سه برابر است و حتی در دست هم میتوان آن را حس کرد

3-با سرخ کردن مقداری از آن دو فلز ،بعد از سرد شدن دوباره هیچ تغییری در پلاتین دیده نمیشود

دیدگاه ها بسته شده است